Konu: MEZHEPLER Ders 2
İslam Dini, bir imam bir de amel olmak üzere iki bölümden ibarettir.

1.İman bölümü

İslam Dinini kabul eden kimsenin ayet ve hadisler ışığında kalb ve düşünce planında bu dini en güzel ve en doğru biçimde nasıl kabul (inanması) etmesi gerektiğini bildiren bölümdür.

2.Amel bölümü: 

Kabul ettiği bu dini ayet ve hadisler ışığında en güzel ve en doğru biçimde nasıl yaşaması ve nasıl uygulaması gerektiğini bildiren bölümdür.

aMezhep Nedir?

Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalara gelir. Din açısından ise, müctehid sıfatını kazanmış bir islam aliminin kapalı veya kesin olmayan (zanni) ayet ve hadisleri islamın temel prensiblerine zıt gelmeyecek şekide yorumlayarak çözüm getirmesine denir.

aKaç Çeşit Mezhep Vardır?

a. İtikadi Mezhepler: İmanla ilgili konulardaki görüşler

b. Ameli Mezhepler : İbadetle ilgili konulardaki görüşler

İTİKADİ MEZHEPLER

İman esaslarını kabul etme konusunda bir çok görüş ve mezhep vardır. Bunlar iki gruba ayrılır

a. Hak Mezhepler veya ehl-i sünnet mezhepleri

b. Batıl Mezhepler veya ehl-i bit'at mezhepleri

aEhl-i Sünnet ne demektir?

Dini yorumlarda Hz. Peygamberin ve sahabelerin yolunu takip edip onu örnek alan, sahabe arasında ayrım yapmadan onları bütün olarak seven ve kabul eden mezhebin adıdır.

aEhl-i bit'at ne demektir?

Yorumlarını daha ziyade kendi görüş ve fikirlerine dayandıran, bazı sahabeleri sevgide aşırıya kaçan, bazılarına karşı da nefret duyan mezhebin adıdır.

HAK MEZHEPLER (Ehl-i Sünnet Mezhepleri)

a. SELEFİ MEZHEBİ

İmanla ilgili konularda ilk dönem (selef) bilginlerinin yolunu izleyerek ayet ve hadislerdeki ifadelerin zahiriyle (anlaşıldığı şekliyle) yetinip asla yorum yapmayan, hikmeti araştırmadan Allah'a havale eden mezhebe denir. Bu mezhepde aklın hiçbir rolü yoktur. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Körfez ülkelerinde yaygındır.

b. EŞ'ARİ MEZHEBİ

Mezhebin kurucusu İmam-ı Eş'ari'dir. Basra'da doğmuş, Bağdat'da vefat etmiştir. İmanla ilgili konularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikle bunların anlaşılmasında akla da yer veren bir mezhep anlayışıdır. Malikiler genelde Eş'ari mezhebindendir. Mezhep, Kuzey Afrika, Endonezya ve Hicaz'da yaygındır.

c. MATURUDİ MEZHEBİ

Mezhebin kurucusu, İmam-ı Maturidi'dir. Kendisi Türkistan'ın Semerkant şehrinin Maturid köyündendir. Maturidilik, imanla ilgili konularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikte dinin anlaşılması konusunda aklı temel kabul etmiş bir mezheptir. Maturidi fıkıhta Ebu Hanife'nin yolunu takip etmiştir. Hanefilerin büyük bölümü Maturidi mezhebine bağlıdır. Mezhep, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Hindistan, Pakistan'da yaygındır.

Not: Genellikle Türkler fıkıhta Hanefi, itikatta ise Maturidi mezhebindendir.

BATIL MEZHEPLER (Ehl-i Bit'at Mezhepleri)

İslamın ana esası olan ayet ve hadislerin görüşlerine uymayan, genellikle kişilerin kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda uydurdukları iddialardır ki, bunların sayıları çoktur.

 Yazdır

   

Geri

 

  35788